Kvalitet

For RA Service betyr kvalitet at alle kunder får personlig oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering, og mer enn den service som til enhver tid er forventet.

RA Service mener at tilbakemelding fra kunder satt i system er en forutsetning for å opprettholde en godt markedstilpasset bedrift.

Generelle føringer:
  • RA Service forbedrer kontinuerlig alle rutiner, prosesser, og kvalitetssystemet sin funksjonalitet og tilgjengelighet gjennom revisjoner, evalueringer og en velforankret forbedringskultur.
  • RA Service vurderer årlig om driftsmål og forbedringsmål er hensiktsmessige og om de blir nådd. Ved endring av mål eller valg av nye mål skal dette skje som følge av at forbedringsmål overføres til driftsmål, eller at det avdekkes behov for forbedring av rutiner eller prosesser.
  • RA Service bruker Balansert målstyring som styringsverktøy, og som underlag ved målevaluering.
  • RA Service skal gjennomføre internundersøkelse og arbeide etter prinsippene i EFQM-modellen.
  • RA Service vurderer kontinuerlig ny teknologi for å sikre effektiv drift, forbedre prosesser og tilrettelegge for personlig kompetansehevning, blant annet ved hjelp av RA Akademiet.
  • RA Service velger de beste kvalitetsleverandører med en produktutvikling som skal ligge foran markedets stadig høyere krav.