HMS – politikk

RA-Gruppen har som mål å drive på en ressurs-besparende måte med fokus på å kontinuerlig forbedre/påvirke positivt det indre og ytre miljø.

Som følge av HMS – arbeidet har vi spesielt fokus på å:

  • Ivareta de helse-, miljø-, og sikkerhetsmessige forhold i henhold til myndighetenes lover og krav, og til beste for alle medarbeidere og interessenter.
  • Ha tiltak for å ytterligere øke trivsel og gode arbeidsforhold ved bl.a.; årlige medarbeider- og oppfølgingssamtaler, klimaundersøkelse, personalgoder, tiltak for egenutvikling og en åpen dialogform.
  • Søke størst mulig grad av engasjement og deltagelse fra medarbeiderne når det gjelder å oppfylle felles HMS-mål gjennom involvering.
  • Redusere sykefravær gjennom god ergonomi, trivselstiltak, bonus-ordninger, fleksibilitet og andre tiltak.
  • Være en skadefri bedrift gjennom aktivt å finne årsaker og mulige årsaker til ulykker og nesten ulykker, og oppfordre alle medarbeidere til å rapportere hendelser.
  • Til enhver tid kjenne til våre produkters miljøbeskaffenhet for i så stor grad som mulig å bidra til å minimalisere enhver skade på menneske og miljø. (Jfr. Forurensningsloven § 7).
  • Velge miljøvennlige produkter der det er hensiktsmessig og vurdere leverandørenes miljøsatsing.
  • Gjennomføre intern kildesortering.
  • Ha hensiktsmessige og målbare HMS – mål. Kontinuerlig evaluere disse, samt informere og stimulere alle medarbeidere til å følge bedriftens retningslinjer innen HMS.